Activity

 • Bekker Ramos posted an update 1 week, 3 days ago

  Infak adalah isti­­lah dalam Islam yang berguna pemberian alias amal seseorang kepada orang-orang lain secara su­­ka bersedia, seperti misalnya mengeluarkan har­ta dengan panduan mencari ridho dari Sang pencipta SWT. Tapi sedekah seorang diri artinya luas, ti­dak hanya mengeluarkan kapital. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa: “Se­ga­la bentuk kecantikan adalah sedekah” (HR Muslim).

  Anjuran dalam bersedekah kira kaum Muslimin pun terdapat di dalam Alquran, ialah: ‘’Tidak terdapat kebaikan di kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, hanya bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri sumbangan, atau berbuat ma’ruf atau menga­da­kan perbaikan di antara manusia. Dan ba­rang­siapa yang mengerjakan demikian sebab men­cari keridhaan Allah, oleh karena itu kelak Abdi akan memberi kepadanya ganjaran yang gede. ’’

  sedekah-sedekahManfaat bersedekah pun banyak. Mula-mula se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab suci alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di silam dan pada siang hari secara ter­sem­bunyi dan langsung, maka mere­ka mendapat pahala di bingkai Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka & tidak (pula) mereka masygul. ”

  Kedua, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, pokok ba­la gagal tidak sudah bisa mendahului sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ketiga, “Sedekah da­pat menghapus dosa sebagaimana air me­ma­damkan api (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat naungan di tarikh kiamat. Rasulullah SAW berkata, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia mengendapkan amal­nya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak menge­tahui segalanya yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR.

  manfaat sedekah ). ”

  Namun bersedekah pun pun ada tata cara­nya supaya sedekah yang diberikan benar-benar da­pat menjadi amal yang baik. Bersedekah ha­rus daripada hasil yang halal, semua perkara alias uang yang kita sedekahkan kepada lingkaran yang menitikberatkan mesti terdiri daripada impak yang halal. Karena, rezeki yang halal akan meng­gu­gurkan dosa dan mendatangkan ganjaran. Seki­ranya seseorang bersedekah beserta harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang kemanjuran kecuali kesengsaraan kerana melepaskan se­­sua­tu yang haram terhadap orang lain.

  Sedekah beserta niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah sumbangan dengan seikhlas hati, tak mengung­kit, merungut, membidas serta menyakiti hati orang2 yang mendapatkan sedekah karena per­bua­tan ini haram & akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 264 ber­mak­sud, Allah telah membandingkan orang-orang yang mengungkit dalam amalan sedekahnya se­per­­ti “Batu seput yang terjumpa tanah diatasnya, kemu­dian kerikil itu ditimpa hujan luas. Setelah hujan re­da, batu itu sungguh licin serta tiada sedang tanah di atas­nya. Demikian juga secara orang yang kafir & riak. Tersebut gagal menelan satu persembahan pa­ha­la dari apa yang telah diusahakan. Dan ingatlah bahawa Allah tak akan memberi pe­tun­juk kepada sanak kafir. ”

  Terakhir, sedekah untuk merahmati diri dan har­ta. Surah Al-Taubah artikel 103 menunjukkan ba­ha­wa, “Ambil sedekah daripada harta itu un­tuk mencabut dan menerangkan mereka, dan doakanlah itu. Sesungguhnya doa kau itu menjadi keamanan hati tersebut. Allah Maha Mendengar sedang Maha Mengerti. Ayat tersebut mewakili dua perkara terpenting iaitu kurang lebih yang kudu disedekahkan serta sebab untuk bersede­kah. Sumbangan bertujuan melenyapkan jiwa & har­ta yang dimiliki. ”

  Sedekah tak sekadar menyampaikan, amalan berikut mempunyai tidak sedikit manfaat yang perlu kita ke­ta­­hui. Manfaat sedekah bukan hanya dirasakan oleh penerima atau faksi yang kalian beri sumbangan, na­mun kepentingan sedekah tersebut juga mampu kita ra­sa­kannya. Amalan infak sangat digalakkan da­lam Islam, karena kalian mampu melepaskan ke­se­nangan serta kebahagiaan terhadap pihak yang me­mer­lukan. Sungguh lagi lawan golongan yang betul-betul menitikberatkan bantuan.